ZŠ generála Zdeňka Škarvady / Škola / Aktuálně / Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení


Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

13.10.2020

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Rada městského obvodu Poruba vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizace

(od 1. 1. 2021 vykonávající i činnost waldorfské střední školy)

Kvalifikační předpoklady uchazečů:

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- plná způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících

- zdravotní způsobilost

- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství

- znalost problematiky waldorfského školství výhodou

Náležitosti přihlášky:

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, zápočtový list)

- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství (jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy)

- strukturovaný životopis (vč. kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy)

- písemná koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 5 stran formátu A4)

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy

- souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele – 1. ledna 2021.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými náležitostmi doručené osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Poruba nebo doručené prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

nejpozději do uzávěrky 4. listopadu 2020

Obálku označte heslem "Neotvírat - Konkurs Waldorfská ZŠ a SŠ, Ostrava-Poruba"

Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče psychologem pomocí psychodiagnostických metod.


Aktuálně

Stravování v době distanční výuky od 14.10.2020

13.10.2020

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

13.10.2020

Upozornění Jídelna - svačinky

02.10.2020

Volby zástupců z řad rodičů do Rady školy

08.09.2020

Ostravské sportovní hry končí vyhlášením vítězů

07.09.2020

Nabídka sportovního kroužku pro bilingvní třídy

03.09.2020

Nabídka projektu Sportuj ve škole!

01.09.2020

Informace ředitele školy 01/20-21 – zahájení školního roku 2020-2021

31.08.2020

VYSVĚDČENÍ PRO RODIČE - PODĚKOVÁNÍ

31.08.2020

Informace pro první třídy

24.08.2020

Výuka na škole

Výuka jazyků

Žáci se již od 1. ročníku učí jazyku anglickému, od šestého ročníku si děti v jazykových třídách vybírají druhý cizí jazyk - němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Od roku 2013 byla zahájena také bilingvní výuka i díky statutárního města Ostrava - "Projektu na podporu rozvoje bilingvní a  cizojazyčné výuky"

.

Organizační opatření - COVID

Zde naleznete veškeré informace týkající se mimořádných opatření během školního roku.

Vybrané služby

Jídelna

Všechny informace o stravování školáků v naší škole hledejte zde. Ať již informace o přihlašovaní a odhlašování stravného. O možnostech stravovacích čipů. Nebo také informace o aktuálním jídelníčku.

Družina

Školní družina není rodina. Umožní však rodičům klidnější příchod z práce a školákům další aktivity v rámci naší školy.

Kroužky

Nejen učením je školák živ. Správně zvolené volnočasové aktivity napomáhají rozvíjet školákův talent a sociální obratnost. Nechte Vašeho školáka vybrat si zájmový kroužek na naší škole.


ZŠ generála Zdeňka Škarvady, příspěvková organizaceVšechna práva vyhrazena, © 2013-2020